Wykaz za rok 2001
V
TytułISSNKrajSiglum
Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika1231-5540PLAE
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.1: Fizika, Matematika, Informatika0321-0367BIBG-M
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.2: Chimija, Biologija, Geografija0372-5340BIBG-Cz(W)
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S. 3: Iistorija, Filosofija, Politologija, Socjologija, Ekonomika, Pravo0321-0359BIBG-Cz(W)
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.4: Filologija, Zurnalistyka, Pedagogika, Psychologija0372-5375BIBG-Cz(W)
Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu1210-3527CZBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.04: Geologija0579-9406RUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.05: Geografija0579-9414RUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.09: Filologija0130-0075RUBFR
Vestnik Rossijskoj Akademii NaukRUBŚl
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. Geologija i Geografija0024-0834RUBNZ
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. S.2: Istorija, Jazykoznanije, Literaturovedenije1019-8962RUBFR
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Chimicna0460-0509 URBG-Ch(W)
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Filologicna0320-6580 URBG-Cz (W)
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Fizicna0460-0460 URBG-Cz(W)
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Mech.-Matematicna0320-6572 URBG-M(W)
Visnik Nacionalnoj Akademii Nauk Ukrainy 0372-6436 URBG-Cz(W)
Vlastivedne Listy0139-679X CZBG-Cz
Vlastivedny Vestnik Moravsky0323-2581CZBG-Cz(W)
Vodnye Resursy0321-0596RUBNZ
Vodohospodarsky Casopis. zob. Journal of Hydrology and Hydromechanics
Voprosy Ekonomiki0042-8736RUBŚl(W)
Voprosy Filosofii0042-8744RUBFR
Voprosy Istorii0042-8779 RUBG-Cz(W)
Voprosy Jazykoznanija0373-658XRUBFR, BŚl
Voprosy Literatury0042-8795RUBFR