Wykaz za rok 2000
V
TytuKrajSiglum
Vademecum Przedsibiorcy i PodatnikaPLAE
Vat SerwisPLAE
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.1: Fizika, Matematika, InformatikaBIBG-M
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.2: Chimija, Biologija, Geografija (W)BIBG-Cz
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S. 3: Iistorija, Filosofija, Politologija, Socjologija, Ekonomika, Pravo (W)BIBG-Cz
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.4: Filologija, Zurnalistyka, Pedagogika, PsychologijaBIBG-Cz
Vestnik Ceskeho Geologickeho UstavuCZBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.04: GeologijaRUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.05: GeografijaRUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.08: IstorijaRUBl
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.09: FilologijaRUBFR, Bl
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S.11: PravoRUBl
Vestnik Rossijskoj Akademii NaukRUBl
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. Geologija i GeografijaRUBNZ
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. S.2: Istorija, Jazykoznanije, LiteraturovedenijeRUBFR
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Chimicna (W) URBG-Ch
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Filologicna(W) URBG-Cz
Visnik L'vivskogo Univ. Seria Fizicna(W) URBG-Cz
Visnik L'vivskogo Univ. Deria Mech.-Matematicna)W) URBG-M
Visnik Nacionalnoj Akademii Nauk Ukrainy (W) URBG-M
Vlastivedne Listy CZBG-Cz
Vlastivedny Vestnik Moravsky (W)CZBG-Cz
Vodnye ResursyRUBNZ
Vodohospodarsky Casopis. zob. Journal of Hydrology and Hydromechanics
Voprosy Ekonomiki (W)RUBl
Voprosy FilosofiiRUBFR
Voprosy Istorii (W) RUBG-Cz
Voprosy JazykoznanijaRUBFR, Bl
Voprosy LiteraturyRUBFR