Wykaz za rok 2000
£
Tytu³KrajSiglum
£ambinowicki Rocznik Muzealny (D) PLBG
£ódzkie Studia EtnograficznePLBG, BNS, BCiesz