NAUKA POLSKA
Badania Naukowe - SYNABA

Baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych w Polsce - (placówki naukowe PAN, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe). Dane gromadzone od 1984 roku. Dokumentem źródłowym dla bazy SYNABA są "Karty Informacyjne o pracy badawczej SYNABA" nadsyłane do OPI w postaci papierowej na dyskietkach lub pocztą elektroniczną.

Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych

W bazie zgromadzone są informacje zawierające dane personalne o osobach, które uzyskały stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego oraz o tematyce rozprawy i miejscu uzyskania stopnia naukowego. Baza tworzona jest na podstawie zawiadomień o nadaniu stopni naukowych, przesyłanych do OPI przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to jedyna baza w kraju zawierająca tego typu informacje. Dane gromadzone od 1980 r. Informacje gromadzone w bazie danych Doktoraty i Habilitacje publikowane są w roczniku "Nauka Informacja Biznes-Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych" oraz w materiałach statystycznych dla potrzeb GUS i MEN.

Instytucje naukowe

Informacje o instytucjach naukowych (placówkach PAN i jednostkach szkół wyższych), jednostkach badawczo-rozwojowych oraz o instytucjach wspierających naukę, takich jak archiwa, muzea i biblioteki naukowe.
Opis instytucji zawiera:

 • pełną nazwę,
 • adres, tel., fax, mail, www,
 • imię i nazwisko dyrektora, zastępców, przewodniczącego rady naukowej,
 • główne kierunki działalności naukowo-badawczej,
 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych,
 • informacje o studiach podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez jednostkę,
 • imienna lista pracowników od stopnia naukowego doktora,
 • tytuły wydawanych czasopism naukowych,
 • tytuły prac doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych w instytucji,
 • tytuły prac naukowo-badawczych, rozwojowych i ekspertyz ostatnio wykonywanych w placówce,
 • nazwy jednostek podrzędnych.
Instytucje

W bazie znaleźć można informacje o: instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkołach wyższych państwowych i prywatnych, placówkach PAN i instytutach resortowych; instytucjach i organizacjach wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe); organach administracji centralnej, instytucjach i organizacjach pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki.

Ludzie nauki

Informacje o żyjących osobach związanych z nauką w Polsce (głównie pracownikach jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nieliczne osoby bez stopnia naukowego (i na ogół bez szczegółowych danych) to kierownicy prac badawczych lub osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach zaplecza naukowego. W bazie znajdują się także biogramy naukowców polskiego pochodzenia pracujących poza granicami kraju.

Konferencje, targi, wystawy

Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe. Baza powstała w 2001 r. i jest aktualizowana na bieżąco.

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serwis ten zawiera informacje dotyczące projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji).

Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: