BIBLIOTEKI CYFROWE
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Serwis "Federacja Bibliotek Cyfrowych" (FBC) umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH

ABC AGH udostępnia w sieci Internet elektroniczne zasoby wydane lub pozyskane przez Bibliotekę Główną AGH. Biblioteka udostępnia wybrane skrypty uczelniane, monografie, materiały konferencyjne, artykuły z czasopism naukowych AGH, rozprawy doktorskie (obecnie tylko spisy treści), druki XIX i XX-wieczne oraz multimedialne katalogi wystaw organizowanych w BG AGH.

Bibliomania

Strona ta zawiera teksty z literatury pięknej oraz teksty naukowe. Wybór tych ostatnich jest bardzo ograniczony.

Biblioteca Augustana

Literatura europejska, począwszy od starogreckiej, w układzie językowym.

Biblioteka Cyfrowa Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Krakowie udostępniać będzie pełne teksty publikacji zgrupowanych w następujących kolekcjach: Materiały konferencyjne, Rozprawy doktorskie, Piśmiennictwo współczesne, Wydawnictwa XX-wieczne, Starodruki i wydawnictwa XIX-wieczne, Materiały do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej do roku 1939, Artykuły z czasopism, Multimedialne katalogi wystaw.

Biblioteka Cyfrowa CODN

Książki, publikacje i artykuły dotyczących edukacji i oświaty.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

Zasób BCPK będą tworzyć m.in. książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej - eBiPol, umożliwia dostęp do elektronicznych wersji wydawnictw będących w posiadaniu BGPŁ i wydanych między innymi w Wydawnictwie PŁ. Udostępnione są również dzieła, niezwykle cenne z punktu widzenia historii dziejów nauki i techniki, wydane w XIX w. i na początku XX w.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej udostępnia podręczniki i skrypty oraz publikacje z zakresu historii nauki i techniki.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Biblioteque Universalle

Pełnotekstowa klasyka francuska - ok. 300 tekstów 101 autorów.

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna, utworzona z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej i w oparciu o jej zbiory, ma charakter pilotażowy. Stanowi element przygotowań do opracowania projektu włączenia cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego do systemu krajowych i europejskich zbiorów danych cyfrowych. Jej funkcjonowanie pozwolić powinno na rozpoznanie potrzeb w zakresie dostępu do elektronicznych wersji dokumentów piśmienniczych dotyczšcych Ślšska Cieszyńskiego, a zarazem organizacyjnych i technicznych możliwości ich digitalizacji i upowszechniania za pośrednictwem Internetu.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Jej celem jest udostępnienie w postaci cyfrowej najważniejszych wydań tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafiki, fotografii, nut oraz map, czyli dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania.

Cyfrowa biblioteka varsavianów

Celem biblioteki jest zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy miłośników i sympatyków starej Warszawy cyfrowych wersji publikacji na jej temat. Znajdą się tutaj przede wszystkim materiały, jakie zostały opublikowane przed II wojną światową. Będą to zarówno książki, jak i wszelkiego rodzaju periodyki, jednodniówki, kalendarze, informatory, przewodniki oraz druki ulotne. W miarę możliwości znajdą się w niej także cyfrowe wersje dokumentów i rękopisów.

Cyfrowa kolekcja czasopism polskich

Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do czołowych tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, stanowi wspólne przedsięwzięcie Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy

Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy to biblioteka cyfrowa, która ułatwi i upowszechni dostęp do materiałow naukowych. Będą w niej gromadzone teksty, grafika oraz multimedia ze wszystkich dziedzin wiedzy. Udostępniane będą zarówno najnowsze publikacje, jak i zabytki służące nauce, książki i artykuły ukazujące się w czasopismach wydawanych drukiem, jak i te ukazujące się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Projekt biblioteki cyfrowej Politechniki Wrocławskiej. Oferuje dostęp do podręczników, skryptów i monografii Politechniki Wrocławskiej oraz zbiorów sprzed 1949 roku.
Biblioteka ta wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego. Oferuje dostęp publikacji elektronicznych w ramach 2 kolekcji: Dziedzictwo kulturowe oraz Nauka i dydaktyka. Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra.

Electronic Text Collections in Western European Literature

Teksty literackie z krajów Europy Zachodniej (poza językiem angielskim).

Gallica

Projekt Narodowej Biblioteki Francuskiej polegający na umieszczeniu w internecie zeskanowanych najstarszych czasopism z XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku z wszystkich dziedzin wiedzy.

Internet Library of Early Journals

Kolekcja osiemanstowiecznych i dzięwiętnastowiecznych czasopism (Annual Register, Blackwood's Edinburgh Magazine, Gentleman's Magazine, Notes and Queries, Philosophical Transactions of the Royal Society, The Builder).

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa powstała z inicjatywy Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem Biblioteki jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji regionalnych: książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, pamiętników Jeleniogórzan i biogramów ludzi wpisanych w historię miasta i regionu, map, grafiki oraz pocztówek związanych z Jelenią Górą i Dolnym Śląskiem, będących w posiadaniu Grodzkiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu.

Kaszubska Biblioteka Cyfrowa

Wspólne przedsięwzięcie Politechniki Gdańskiej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie mające na celu upowszechnienie pomorskiego dziedzictwa kulturowego.

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
Biblioteka ta wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Literatura polska - arcydzieła

Teksty arcydzieł literatury polskiej, m.in.: Bogurodzicy, Pana Tadeusza, Wesela, Kordiana

Literatura rosyjska

Pełne teksty klasycznej i współczesnej literatury rosyjskiej i obcej (w tłumaczeniu na język rosyjski) oraz dzieła z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, psychologii i in.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa zawierać ma najważniejsze publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski, a także dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy.

Mickiewicz w sieci

Projekt "Mickiewicz w sieci" jest dobrowolną i niekomercyjną inicjatywą skompletowania dzieł Adama Mickiewicza w formie elektronicznej w celu ich nieograniczonego udostępniania wszystkim użytkownikom Internetu.

Netografia polska

Bibliografia polskich internetowych tekstów literackich i naukowych, oraz materiałów internetowych dotyczących Polski.

The Online Books Page

Dostęp do 20 tys. dzieł, głównie literatury pięknej.

The Oxford Text Archive

Archiwum pełnych tekstów z zakresu sztuki i nauk humanistycznych dostępnych dla społeczności akademickiej. Wymaga potwierdzenia warunków i podania adresu e-mail.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa pozwoli dotrzeć do najważniejszych polskich publikacji dotyczących pedagogiki i nauk pokrewnych. W wyborze znajdą się także publikacje naukowe, metodyczne i edukacyjne z innych dziedzin oraz katalogi wystaw organizowanych w bibliotece.

Poésie française

Kolekcja tekstów ponad 6 tys. wierszy poetów francuskich od średniowiecza do XX wieku.

Polska Biblioteka Internetowa

Projekt ma na celu gromadzenie pełnych tekstów książek z wszystkich dziedzin wiedzy. Zasadniczy katalog Polskiej Biblioteki Internetowej obejmować będzie:

  • Klasykę literatury polskiej,
  • Podręczniki akademickie oraz publikacje naukowe,
  • Dokumenty archiwalne,
  • Publikacje przeznaczone dla osób niewidomych,
  • Archiwalia nieliterackie - rękopisy muzyczne oraz pozycje kartograficzne,
  • Dzieła malarstwa, grafiki oraz fotografii,
  • Czasopisma i periodyki naukowe.
W katalogu podstawowym znajdą się również pozycje ze zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r.
Docelowo w skład zasobu bibliotecznego PBI wchodzić będą także inne zasoby muzealne oraz utwory multimedialne, takie jak filmy naukowe i dokumentalne, filmy oparte na utworach literackich lub zapisy spektakli teatralnych.
Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez należące do Konsorcjum Biblioteki Naukowe Miasta Białegostoku. Celem projektu jest stworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej. Tworzą ją 4 kolekcje: Dziedzictwo kulturowe, Regionalia wraz z dokumentami życia społecznego, Naukowo-dydaktyczna oraz muzykalia.

Prasa w Internecie

W projekcie tym umieszczono zeskanowane 2 czasopisma polskie:

Project Bartleby

Zbiór znanych utworów z literatury angielskiej.

Project Gutenberg

Celem projektu Gutenberg jest zachęta do tworzenia i udostępniania tekstów elektronicznych w języku angielskim. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy oraz teksty literackie. Bazę tę można przeszukiwać wg autorów i tytułów.

Rosyjska biblioteka cyfrowa

Zawiera ponad 150 tys. zdigitalizowanych publikacji rosyjskich (literatura, czasopisma, prace naukowe) oraz dysertacji.

Skarby archiwów polskich

W serwisie "Archiwa" prezentowane są najcenniejsze materiały pochodzące ze zbiorów polskich archiwów, bibliotek i muzeów, a także szereg odnośników do stron internetowych tych placówek. Wszystkim prezentowanym w naszym serwisie dokumentom towarzyszą wszechstronne opisy przybliżające zarówno treść, jak i kontekst historyczny ich powstania.

Skarby literatury polskiej

W serwisie "Literatura" prezentowany jest wybór najbardziej znaczących dzieł literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku. Wszystkie publikowane przez nas materiały zostały przygotowane w ramach projektu Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Wyboru utworów dokonano na drodze konsultacji ze specjalistami z zakresu historii literatury polskiej reprezentującymi różne ośrodki naukowe w Polsce.

Stare gazety

Serwis prezentujący zdigitalizowane stare rosyjskie gazety, m.in. "Komsomolskaja Prawda", "Prawda" "Izwiestija" i inne.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa została zainicjowana przez Bibliotekę Śląską oraz Uniwersytet Śląski. Projekt ma charakter otwarty - przystąpić może do niego każda instytucja, która chce współtworzyć zasób Biblioteki. Celem przedsięwzięcia jest promowanie kultury i nauki Śląska oraz zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do zgromadzonego na piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, w szczególności do regionaliów (Silesiaców).

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania.
WBC wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej Politechniki Gdańskiej

Zawiera cyfrowe publikacje ze zbiorów bibliotek Politechniki Gdańskiej.

William Szekspir

Komplet dzieł Szekspira w oryginale.

Wolne Lektury

Projekt "Wolne Lektury" to portal internetowy, na którym umieszczone są teksty lektur szkolnych należących do domeny publicznej, czyli poza rygorami prawa autorskiego. Lektury te są opracowane i opatrzone komentarzem i dostępne w Internecie w kilku formatach do wyboru; można je całkiem za darmo i zgodnie z prawem przeglądać on-line, jak również ściągnąć na twardy dysk komputera.

Zdigitalizowane zbiory KUL

Biblioteka KUL udostępnia na swych stronach wersje cyfrowe następujących czasopism:

  • Tygodnik Ilustrowany, 1867-1872
  • Meister der Farbe, 1904-1907
  • Album Sztuki Polskiej i Obcej 1907-1910
Biblioteka udostępnia również w formie cyfrowej książki.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa udostępnia w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Biblioteka ta wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: