English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.Administracja i Społeczeństwo
9.ADR. Arbitraż i Mediacja
10.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
11.Analizy BAS
12.Annales Canonici
13.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
14.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
15.Annual Center Review
16.Annuarium Iuris Canonici
17.Anti-Discrimination Law Review
18.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
19.Archiwum Kryminologii
20.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
21.Białostockie Studia Prawnicze
22.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
23.Biuletyn Prawny
24.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
25.Biuletyn RPO. Materiały
26.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
27.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
28.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
29.Biuletyn Urzędu Patentowego
30.Biuletyn Wydziału Prawa
31.Budownictwo i Prawo
32.Casus
33.Comparative Law Review
34.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
35.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
36.Czasopismo Prawno-Historyczne
37.Człowiek - Rodzina - Prawo
38.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
39.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
40.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
42.Ecumeny and Law
43.Edukacja Prawnicza
44.Ekonomia i Prawo
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Polygraph
49.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
50.Europejski Przegląd Sądowy
51.Finanse i Prawo Finansowe
52.Fiskus
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Sądownictwa
64.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
70.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
71.Ius et Administratio
72.Ius et Lex
73.Ius Matrimoniale
74.Ius Novum
75.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
76.Journal of Health Law and Bioethics
77.Jurysta
78.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
79.Kortowski Przegląd Prawniczy
80.Kościół i Prawo
81.Krajowa Rada Sądownictwa
82.Krakowski Przegląd Notarialny
83.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
84.Krakowskie Zeszyty Sądowe
85.Kronika Sejmowa
86.Krytyka Prawa
87.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
88.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
89.Kwartalnik o Prawach Człowieka
90.Kwartalnik Prawa Podatkowego
91.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
93.Kwartalnik Prawa Publicznego
94.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
95.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
96.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
97.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
98.Law and Forensic Science
99.Lex Sportiva
100.Lingua Legis
101.Medyczna Wokanda
102.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
103.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
104.Miscellanea Historico-Iuridica
105.Młody Jurysta
106.Monitor Prawa Bankowego
107.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
108.Monitor Prawa Handlowego
109.Monitor Prawa Pracy
110.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
111.Monitor Prawniczy
112.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
113.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
114.Nieruchomości
115.Nieruchomości i Prawo
116.Nowa Currenda
117.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
118.Nowa Palestra
119.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
120.Nowy Przegląd Notarialny
121.Ochrona Mienia i Informacji
122.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
123.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
124.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
125.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
126.Orzecznictwo Sądów Polskich
127.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
128.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
129.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
130.Palestra
131.Państwo i Prawo
132.Państwo Prawne
133.Paragraf na Drodze
134.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
135.Personel Plus
136.Pieniądze i Więź
137.Polish Law Review
138.Polish Review of International and European Law, The
139.Polish Yearbook of Environmental Law
140.Polish Yearbook of International Law
141.Polish-Georgian Law Review
142.Polski Proces Cywilny
143.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
144.Poradnik Gazety Prawnej
145.Poradnik Instytucji Kultury
146.Poradnik Instytucji Kultury
147.Praca i Zdrowie
148.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
149.Prawo Asekuracyjne
150.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
151.Prawo Europejskie w Praktyce
152.Prawo i Kościół
153.Prawo i Medycyna
154.Prawo i Polityka
155.Prawo i Więź
156.Prawo Kanoniczne
157.Prawo Mediów Elektronicznych
158.Prawo Morskie
159.Prawo Pomocy Publicznej
160.Prawo w Działaniu
161.Prawo Zamówień Publicznych
162.Probacja
163.Problemy Kryminalistyki
164.Problemy Prawa i Administracji
165.Problemy Prawa Karnego
166.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
167.Problemy Prawne Górnictwa i Ochrony Środowiska
168.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
169.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
170.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
171.Prokurator
172.Prokuratura i Prawo
173.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
174.Przegląd Legislacyjny
175.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
176.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
177.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
178.Przegląd Prawa Handlowego
179.Przegląd Prawa i Administracji
180.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
181.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
182.Przegląd Prawa Publicznego
183.Przegląd Prawa Rolnego
184.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
185.Przegląd Prawa Wyznaniowego
186.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
187.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
188.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
189.Przegląd Sądowy
190.Przegląd Sejmowy
191.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
192.Przegląd Więziennictwa Polskiego
193.Przetargi Publiczne
194.Przez Pryzmat Praw Człowieka
195.Public Policy and Economic Development
196.Radca Prawny
197.Realestete Manager
198.Reforma Sądowa
199.Rejent
200.Review of Comparative Law
201.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
202.Rocznik Prawniczy Wileński
203.Rocznik Samorządowy
204.Roczniki Administracji i Prawa
205.Roczniki Nauk Prawnych
206.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
207.Rodzina i Prawo
208.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
209.Rzeszowskie Studia Prawnicze
210.Samorząd Terytorialny
211.Santander Art and Culture Law Review
212.Secretum
213.Securitologia
214.Security Economy & Law
215.Securo
216.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
217.Serwis Prawno-Pracowniczy
218.Silesian Journal of Legal Studies
219.Societas et Ius
220.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
221.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
222.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
223.Studenckie Zeszyty Naukowe
224.Studia BAS
225.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
226.Studia Iuridica
227.Studia Iuridica Agraria
228.Studia Iuridica Lublinensia
229.Studia Iuridica Toruniensia
230.Studia Prawa Prywatnego
231.Studia Prawa Publicznego
232.Studia Prawnicze
233.Studia Prawnicze i Administracyjne
234.Studia Prawnicze KUL
235.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
236.Studia Prawno-Ekonomiczne
237.Studia Prawnoustrojowe
238.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
239.Studia z Prawa Wyznaniowego
240.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
241.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
242.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
243.Studies in the Philosophy of Law
244.Teka Komisji Prawniczej
245.Temidium
246.Themis Polska Nova
247.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
248.Transformacje Prawa Prywatnego
249.Trzeci Sektor
250.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
251.University of Warsaw Journal of Comparative Law
252.Votum Separatum
253.Wiadomości Urzędu Patentowego
254.Wiedza Prawnicza
255.Wojskowy Przegląd Prawniczy
256.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
257.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
258.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
259.Wrocławskie Studia Sądowe
260.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
261.Wszechnica Prawnicza
262.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
263.Z Dziejów Prawa
264.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
265.Z Zagadnień Nauk Sądowych
266.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
267.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
268.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
269.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
270.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
271.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
272.Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych
273.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
274.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
275.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
276.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
277.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
278.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
279.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
280.Zeszyty Prawnicze
281.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
282.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
283.Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
« Powrót do wyszukiwania »