English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.Administracja i Społeczeństwo
9.ADR. Arbitraż i Mediacja
10.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
11.Analizy BAS
12.Annales Canonici
13.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
14.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
15.Annual Center Review
16.Annuarium Iuris Canonici
17.Anti-Discrimination Law Review
18.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
19.Archiwum Kryminologii
20.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
21.Białostockie Studia Prawnicze
22.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
23.Biuletyn Prawny
24.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
25.Biuletyn RPO. Materiały
26.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
27.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
28.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
29.Biuletyn Urzędu Patentowego
30.Biuletyn Wydziału Prawa
31.Budownictwo i Prawo
32.Casus
33.Comparative Law Review
34.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
35.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
36.Czasopismo Prawno-Historyczne
37.Człowiek - Rodzina - Prawo
38.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
39.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
40.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
42.Ecumeny and Law
43.Edukacja Prawnicza
44.Ekonomia i Prawo
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Polygraph
49.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
50.Europejski Przegląd Sądowy
51.Finanse i Prawo Finansowe
52.Fiskus
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Sądownictwa
64.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
70.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
71.Ius et Administratio
72.Ius et Lex
73.Ius Matrimoniale
74.Ius Novum
75.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
76.Journal of Health Law and Bioethics
77.Jurysta
78.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
79.Kortowski Przegląd Prawniczy
80.Kościół i Prawo
81.Krajowa Rada Sądownictwa
82.Krakowski Przegląd Notarialny
83.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
84.Krakowskie Zeszyty Sądowe
85.Kronika Sejmowa
86.Krytyka Prawa
87.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
88.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
89.Kwartalnik o Prawach Człowieka
90.Kwartalnik Prawa Podatkowego
91.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
93.Kwartalnik Prawa Publicznego
94.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
95.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
96.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
97.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
98.Law and Forensic Science
99.Lex Sportiva
100.Lingua Legis
101.Medyczna Wokanda
102.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
103.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
104.Miscellanea Historico-Iuridica
105.Młody Jurysta
106.Monitor Prawa Bankowego
107.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
108.Monitor Prawa Handlowego
109.Monitor Prawa Pracy
110.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
111.Monitor Prawniczy
112.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
113.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
114.Nieruchomości
115.Nieruchomości i Prawo
116.Nowa Currenda
117.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
118.Nowa Palestra
119.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
120.Nowy Przegląd Notarialny
121.Ochrona Mienia i Informacji
122.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
123.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
124.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
125.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
126.Orzecznictwo Sądów Polskich
127.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
128.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
129.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
130.Palestra
131.Państwo i Prawo
132.Państwo Prawne
133.Państwo, Prawo, Administracja
134.Paragraf na Drodze
135.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
136.Personel Plus
137.Pieniądze i Więź
138.Polish Law Review
139.Polish Review of International and European Law, The
140.Polish Yearbook of Environmental Law
141.Polish Yearbook of International Law
142.Polish-Georgian Law Review
143.Polski Proces Cywilny
144.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
145.Poradnik Gazety Prawnej
146.Poradnik Instytucji Kultury
147.Poradnik Instytucji Kultury
148.Praca i Zdrowie
149.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
150.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
151.Prawo Asekuracyjne
152.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
153.Prawo Europejskie w Praktyce
154.Prawo i Kościół
155.Prawo i Medycyna
156.Prawo i Polityka
157.Prawo i Więź
158.Prawo Kanoniczne
159.Prawo Mediów Elektronicznych
160.Prawo Morskie
161.Prawo Pomocy Publicznej
162.Prawo w Działaniu
163.Prawo Zamówień Publicznych
164.Probacja
165.Problemy Kryminalistyki
166.Problemy Prawa i Administracji
167.Problemy Prawa Karnego
168.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
169.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
170.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
171.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
172.Prokurator
173.Prokuratura i Prawo
174.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
175.Przegląd Legislacyjny
176.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
177.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
178.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
179.Przegląd Prawa Handlowego
180.Przegląd Prawa i Administracji
181.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
182.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
183.Przegląd Prawa Publicznego
184.Przegląd Prawa Rolnego
185.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
186.Przegląd Prawa Wyznaniowego
187.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
188.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
189.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
190.Przegląd Sądowy
191.Przegląd Sejmowy
192.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
193.Przegląd Więziennictwa Polskiego
194.Przetargi Publiczne
195.Przez Pryzmat Praw Człowieka
196.Public Policy and Economic Development
197.Radca Prawny
198.Realestete Manager
199.Reforma Sądowa
200.Rejent
201.Review of Comparative Law
202.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
203.Rocznik Prawniczy Wileński
204.Rocznik Samorządowy
205.Roczniki Administracji i Prawa
206.Roczniki Nauk Prawnych
207.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
208.Rodzina i Prawo
209.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
210.Rzeszowskie Studia Prawnicze
211.Samorząd Terytorialny
212.Santander Art and Culture Law Review
213.Secretum
214.Securitologia
215.Security Economy & Law
216.Securo
217.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
218.Serwis Prawno-Pracowniczy
219.Silesian Journal of Legal Studies
220.Societas et Ius
221.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
222.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
223.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
224.Studenckie Zeszyty Naukowe
225.Studia BAS
226.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
227.Studia Iuridica
228.Studia Iuridica Agraria
229.Studia Iuridica Lublinensia
230.Studia Iuridica Toruniensia
231.Studia Prawa Prywatnego
232.Studia Prawa Publicznego
233.Studia Prawnicze
234.Studia Prawnicze i Administracyjne
235.Studia Prawnicze KUL
236.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
237.Studia Prawno-Ekonomiczne
238.Studia Prawnoustrojowe
239.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
240.Studia z Prawa Wyznaniowego
241.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
242.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
243.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
244.Studies in the Philosophy of Law
245.Teka Komisji Prawniczej
246.Temidium
247.Themis Polska Nova
248.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
249.Transformacje Prawa Prywatnego
250.Trzeci Sektor
251.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
252.University of Warsaw Journal of Comparative Law
253.Votum Separatum
254.Wiadomości Urzędu Patentowego
255.Wiedza Prawnicza
256.Wojskowy Przegląd Prawniczy
257.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
258.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
259.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
260.Wrocławskie Studia Sądowe
261.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
262.Wszechnica Prawnicza
263.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
264.Z Dziejów Prawa
265.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
266.Z Zagadnień Nauk Sądowych
267.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
268.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
269.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
270.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
271.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
272.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
273.Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych
274.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
275.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
276.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
277.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
278.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
279.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
280.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
281.Zeszyty Prawnicze
282.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
283.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »