POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOMETRYCZNA
WYDAWNICTWA ZWARTE
Marszakowa-Szajkiewicz I.: Badania ilościowe nauki: podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2009.
Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2008. Opis książki i spis treści.
Olechnicka A., Płoszaj G.: Polska nauka w sieci: przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z Badań. Warszawa 2008.
Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006. Opis książki i spis treści.
Dębowski Ł.: Prawo Zipfa. Zjawiska i próby objaśnień. 2005. [Pokaz slajdów: Cz. 1, Cz. 2, Cz. 3].
Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media. Instytut Monitorowania Mediów. Lipiec 2004.
Drabek A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Katowice 2002. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. I. Marszakowej-Szajkiewicz
Ocena parametryczna czasopism naukowych. Oprac. R. Kamińska-Włodarczyk, B. Siwiec-Kurczab, D. Tynor. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego, 2003.
Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce 1945-1996. Naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002
    Rec. Matczuk A. Przegląd Biblioteczny. 2002, R. 70, z. 3, s. 239-246
    Rec. Nowak P. Biblioteka. 2002, nr 6, s. 181-184
    Rec. Sadowska J. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 105-110.
    Rec. Stefaniak B. Roczniki Biblioteczne. 2003, R. 47, s. 257-266.
Nowak P.: Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex, 2000
    Rec. Jazdon A. Biblioteka. 2002, nr 6, s. 175-177.
Górny M., Nowak P.: Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań bibli-, nauko-, i informetrycznych: wybór piśmiennictwa za lata 1973-1994. Poznań: [Sorus], 1996.
Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1996.
    Rec. Skalska-Zlat M. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1997, nr 1, s. 85-88.
Kozłowski J., Kopka Z.: Miejsce nauki polskiej w świecie 1990-1994 w świetle badań naukometrycznych: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index. Warszawa 1995.
Kozłowski J.: Miejsce nauki polskiej w świecie (Na podstawie Science Citation Index). Warszawa 1994.
Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji: metody i problemy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1994.
Skalska-Zlat M.: Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
    Rec. Knypl E.T.: Pożytki z bibliometrii. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1993, nr 2, s. 37-38.
Stefaniak B.: Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej (1977-1984). Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1987.
Stefaniak B.: Metody badania źródeł informacji pierwotnej za pomocą informacyjnych baz danych. Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1982.
Stefaniak B.: Metody doboru czasopism do prenumeraty. Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1982.
Kosiński J.A.: Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1981.
Nalimow W.W., Mulczenko Z.M.: Naukometria. Warszawa: WNT, 1971.
ARTYKUŁY i DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
2009
Drabek A., Waga M.: Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Sprawy Nauki. 2009, nr 4, s. 27-30.
Drabek A.: "Polska Literatura Humanistyczna" - "Arton" - baza bibliograficzna czy indeks cytowań?. [w:] Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009.
Kalisz J.: Jawność i ocena dorobku naukowego. 18.01.2009.
Kierzek R.: Jak porównać „apples and oranges”, czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego. Sprawy Nauki. 2009, nr 2, s. 33-41.
Kuś M., Mankiewicz L., Życzkowski K.: Porównywanie indeksów Hirscha uczonych i instytucji naukowych. Sprawy Nauki. 2009, nr 3, s. 30-33.
Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J.: Analiza oceny parametrycznej z perspektywy benchmarkingu. Sprawy Nauki. 2009, nr 1, s. 34-44.
Osiewalska A.: Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. [w:] Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009.
Racki G.: Które dyscypliny nauki polskiej reprezentują najwyższy poziom?. Sprawy Nauki. 2009, nr 3, s. 44-48.
Racki G.: Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych. [w:] Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009.
Racki G.: Jak podwyższyć impact factor czasopisma (i ministerialne dotacje dla instytutu)? Sprawy Nauki. 2009, nr 3, s. 33-41.
Racki G.: Rank-normalized journal impact factor as a predictive tool. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2009, vol. 56, no 1, s. 39–43.
Szubski K.: Ocena czasopism naukowych na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych. [w:] Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009.
2008
Baneyx A.: “Publish or Perish” as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities: International case studies in economics, geography, social sciences, philosophy, and history. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 363-371.
Bojko K., Seiffert K.: Baza cytowań publikacji pracowników Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - droga do stanu obecnego. [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod. red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 356-364.
Busse-Turczyńska E., Birska R.: Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie | Prezentacja. [w:] 26. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej, Toruń, 15-17 września 2008 r.
Dankiewicz K.: Index Copernicus. Biuletyn EBIB. 2008, nr 8 (99).
Drabek A., Tomaszczyk J.: Czasopismo "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" w świetle danych bazy CYTBIN. [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod. red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 365-375.
Glanzel W., Schubert A., Thijs B., Debackere K.: A new generation of relational charts for comparative assessment of citation impact. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 373-379.
Grabowski M.: Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych . [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. Wrocław: Wydaw. Uniw. Ekonom., 2008. s. 256-263.
Impact Factor - wczoraj, dziś, jutro, międzynarodowe sympozjum pod patronatem PAN. Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie. 2008, nr 9, s. 3-4.
Kęsik M.: Science Citation Index Expanded, źródło informacji o stanie i kierunkach rozwoju nauki. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2008, nr 2, s. 20.
Komperda A.: Czasopisma bibliotekarskie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biuletyn EBIB. 2008, nr 9 (100).
Kierzek R.: Polska nauka w indeksie Hirscha + Dodatkowe objaśnienia. Sprawy Nauki. 2008, nr 6-7, s. 29-35.
Krawczyk D., Wróbel J.: Analiza cytowań Biuletynu EBIB w wybranych czasopismach bibliotekarskich. Biuletyn EBIB. 2008, nr 9 (100).
Krośniak M.: Serwis SCImago. Biuletyn EBIB. 2008, nr 8 (99).
Lang E.: Mierniki oceny czasopism i naukowców na stronach www i w literaturze drukowanej (wybór). Biuletyn EBIB. 2008, nr 8 (99).
Łuczyna R., Malamis K.: Co cytuje EBIB? Analiza źródeł cytowanych. Biuletyn EBIB. 2008, nr 9 (100).
Matyja E., Owczarek M.: Czasopisma bibliotekarskie w wybranych bazach czasopism. Biuletyn EBIB. 2008, nr 9 (100).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Osiewalska A.: Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych. [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod. red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 244-256.
Osiewalska A.: Mierniki oceny czasopism i naukowców. Biuletyn EBIB. 2008, nr 8 (99).
Osiewalska A.: Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań . [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 19-20 listopada 2008 r.
Pilc A.: Drugie miejsce w kraju : publikacje z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 2000-2007 wchodzące w skład współczynnika H tej instytucji. Forum Akademickie. 2008, nr 2, s. 26-27.
Pilc A.: Cytowalność akademików, publikacje z afiliacją Polskiej Akademii Nauk z lat 2000-2007 wchodzące w skład współczynnika H dla tej instytucji. Forum Akademickie. 2008, nr 1, s. 32-33.
Pilc A.: The use of citation indicators to identify and support high-quality research in Poland. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 381-384.
Pindlowa W.: Rola informetrii w zarządzaniu informacją w nauce. [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod. red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 50-56.
Proń A.: Lokalni i światowi liderzy popularności. Studium porównawcze. Forum Akademickie. 2008, nr 4, s. 22-24.
Proń A., Szatyłowicz H., Zachara J.: Jak zostać profesorem, a potem członkiem PAN. Forum Akademickie. 2008, nr 3, s. 23-25.
Próchnicka M., Skalska-Zlat M., Nabiałczyk K.: Tendencje w uprawianiu nauki o informacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce . [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 19-20 listopada 2008 r.
Przyłuska J.: Jak ocenić rangę czasopisma naukowego? Praktyczne wykorzystanie bazy SCOPUS. Biuletyn EBIB. 2008, nr 8 (99).
Rek B.: http://www.ebib.info/2008/92/a.php?rek. Biuletyn EBIB. 2008, nr 1 (92).
Starek A., Trzaskowska M.: Czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Liście Filadelfijskiej. Biuletyn EBIB. 2008, nr 9 (100).
Stefaniak B.: Bibliometria w zarządzaniu informacją. [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod. red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 17-32.
Sosnowski T.: Nowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych (stan na dzień 19 listopada 2007).
Urbanowicz K.: Index Copernicus to międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców stworzony przez Polaków. [w:] Media Café Polska. Blog Krzysztofa Urbanowicza o mediach, dziennikarstwie, Internecie i web 2.0. 23.04.2008.
Wróblewski A. K.: A commentary on misuses of the impact factor. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 355-356.
2007
Bajor A.: Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego za lata 1937-2004. Wybrane zagadnienia. [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007 r.
Bajor A., Seweryn A.: Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy CYTBIN [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 130-147.
Banach M.: Impact Factor 2009 - the main aim of Archives of Medical Science. Archives of Medical Science. 2007, 3, s. 1-2.
Banach M.: Indeksacja "Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej" w bazie MEDLINE. Czy gra jest warta świeczki? Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska. 2007, nr 4, s. 124-125.
Brzeziński J. M.: Reguły parametryzacji. Forum Akademickie. 2007, nr 2, s. 21-24.
Celoch H.: Trzech uczonych, trzy bazy, jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy naukometrycznej. [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007 r.
Drabek A.: Analiza czasopism z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na podstawie bazy danych Journal Citation Reports. Social Sciences Edition 1999-2004) [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 181-202.
Drabek A., Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric Assessment of Scientific Journals from DBs JCR Social Science Edition [W:] Book of Papers of Third International Conference on Webometrics, Informetrics, Scientometrics and Science and Society & Eighth COLLNET Meeting,COLLNET 2007, March 6-9, 2007, New Delhi. Divy Srivastava, Ramesh Kundra, Hildrun Kretschmer (Eds.). Sonu Printing Press Pvt. Ltd.: New Delhi p. 88-104
Graczyński M., Właszczuk T., Holicki A.: Mierzenie umysłów. Sprawy Nauki. 2007, nr 6-7.
Jankowska E., Nowakowska A.: Informacja naukowa w obiegu światowym. Publikacje pracowników uczelni szczecińskich w bazie danych SCOPUS Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2007, nr 2, s. 35-40.
Jankowska E.: Od Instytutu Filadelfijskiego do Thomson Scientific. Bibliotekarz. 2007, nr 3, s. 15-17.
Kalisz J.: Pozoranctwo naukowe kwitnie. Forum Akademickie. 2007, nr 3, s. 23-25.
Kasprzak W.: Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, nr 2, s. 197-204.
Klincewicz K.: Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 2007, nr 235, s. 255-275.
Klincewicz K.: Polski system innowacji w obszarze informatyki - analiza bibliometryczna. [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki, Kraków, 11 stycznia 2007.
Kraus W.: Wiele hałasu o nic? Porównywanie prac o różnym "stażu" w zasobie literaturowym nie jest dobrze uzasadnione metodologicznie. Forum Akademickie. 2007, nr 3, s. 26-27.
Krawczyk D., Pacholska A.: Historia i teraźniejszość analizy cytowań w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej [w:] Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. Red. Henryk Szarski, Jadwiga Wojtczak. Wrocław: Wydaw. TAart, 2007, s. 63-75.
Michalak K.: Obcojęzyczne książki autorów polskich prezentowane w katalogach elektronicznych bibliotek narodowych wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza bibliometryczna. Przegląd Biblioteczny. 2007, nr 1, s. 86-103.
Nahotko M.: Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji. [w:] IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access, Toruń, 7-8 grudnia 2007 r.
Osiewalska A.: Od bibliografii do indeksu cytowań. Rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007
Pilc A.: Lepsi od Węgier, słabsi od Hiszpanii. Forum Akademickie. 2007, nr 10, s. 28-29.
Pilc A.: Nauki Rolnicze. Forum Akademickie. 2007, nr 6, s. 24-28.
Pilc A.: Polskie publikacje z lat 2000-2007 wchodzące w skład współczynnika H dla biologii molekularnej i biochemii. Postępy Biochemii. 2007, nr 3, s. 199-201.
Proń A., Szatyłowicz H.: Autor do spowiedzi. | Pilc A.: "Spowiedź" czyli przewaga Ferrari nad McLarenem Forum Akademickie. 2007, nr 12, s. 24-25.
Proń A., Szatyłowicz H., Zachara J.: Na salonach nauki. Forum Akademickie. 2007, nr 4, s. 22-25.
Sapa R.: Wybrane aspekty komunikacji naukowej w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie w Polsce. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, s. 91-106.
Skalska-Zlat M.: Zastosowania bibliometrii w badaniach Internetu. Problematyka i przegląd [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 148-162.
Sosińska-Kalata B.: Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 93-119.
Tkaczyk J.: Klasyfikacje czasopism naukowych i uczonych. Sport Wyczynowy. 2007, nr 10-12, s. 201-205.
Turecka D.: Lista filadelfijska. Forum Akademickie. 2007, nr 12, s. 30.
Turecka D.: Narzędzia wyszukiwawcze, analityczne i pomocnicze w bazie Science Citation lndex Expanded na platformie Web of Knowledge. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2007, nr 2, s. 25-34.
Wormell I.: Narzędzia bibliometryczne do mapowania i wizualizacji struktury wydziału uczelni [w:] Między przeszłością a przyszłością: książka, biblioteka, informacja naukowa - funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2007, s. 203-213.
Zgorzelska M.: Wykorzystanie internetowych baz danych w bibliometrii [w:] Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pod red. Barbary Żmigrodzkiej. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 186-197.
2006
Banach M.: Co dalej z "Kardiochirurgią i Torakochirurgią Polską"? Sposoby indeksacji polskich czasopism medycznych. Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska. 2006, nr 3, s. 346-349.
Drozdowicz Z.: Kategoryzacja nauki. Forum Akademickie. 2006, nr 9, s. 21-23.
Głazek K.: Bez czytania. Forum Akademickie. 2006, nr 6, s. 29-31.
Koj A.: Jak oceniać sukces w naukach biomedycznych, czyli wątpliwa przydatność bibliometrii [w:] Sukces w nauce. Kraków: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2006, s. 95-99.
Kopczewski M., Jucha M.: Informetria w nauce o informacji - podstawie E-learningu [w:] Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006, pod red. Tomasza Królikowskiego, Walerego Susłowa, Błażeja Bałasza. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 181-202.
Korczak E., Sadłowska A.: Pedagogiczne czasopisma naukowe na Liście Filadelfijskiej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 1, s. 85-91.
Kosmulski M.: I – wskaźnik bibliometryczny. Forum Akademickie. 2006, nr 11, s. 31.
Lewandowski M.: O powstaniu, upadku i reinkarnacji "listy filadelfijskiej" uwag kilka. Nauka. 2006, nr 3, s. 87-93.
Monastersky R.: Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor - kiedyś prosta metoda tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania grantów. Biuletyn EBIB. 2006, nr 3 (73).
Narkiewicz M.: On the road to Philadelphia, the joy of eing indexed, and publication cloning: reflections of a past Editor-in-Chief . Geological Quarterly. 2007, vol. 51, nr 4, s. 477-480.
Pawłowski L.: Jak klasyfikować czasopisma. Forum Akademickie. 2006, nr 12, s. 30-32.
Pilc A.: Biologia i biochemia. Forum Akademickie. 2006, nr 11, s. 26-30.
Pilc A.: Biologia molekularna i genetyka. Forum Akademickie. 2006, nr 12, s. 32-36.
Pilc A.: Farmakologia. Forum Akademickie. 2006, nr 5, s. 28-31.
Pilc A.: Flora i fauna w środowisku. Forum Akademickie. 2006, nr 6, s. 32-34.
Pilc A.: Immunologia i mikrobiologia.. Forum Akademickie. 2006, nr 9, s. 30-34.
Pilc A.: Medycyna kliniczna. Forum Akademickie. 2006, nr 10, s. 26-30.
Pilc A.: Neuroscience & behaviour. Forum Akademickie. 2006, nr 7-8, s. 52-54.
Pilc A.: Współczynnik h w naukach biomedycznych w Polsce. Forum Akademickie. 2006, nr 12, s. 36-37.
Proń A., Szatyłowicz H.: Habilitacja dodaje "skrzydeł"? Forum Akademickie. 2006, nr 3, s. 27-29.
Przyłuska J.: Analiza cytowań czasopisma "Medycyna Pracy" na podstawie bazy Scopus. Medycyna Pracy. 2006, t. 57, nr 3, s. 303-309.
Przyłuska J.: Przenikanie wiedzy między ośrodkami badawczymi na przykładzie analizy bazy SCOPUS. [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy z udziałem gości zagranicznych, Łódź, 19-21 czerwca 2006.
Racki G.: System parametryczny oceny dorobku instytucji naukowych - okiem praktyka. [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 23-24 listopada 2006 r.
Seweryn A.: Przekłady polskich książek z zakresu nauk technicznych po roku 1989 w świetle "Index Translationum" Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2006, nr 3, s. 46-53.
Sapa R.: International contribution to library and information science in Poland, a bibliometric analysis. Scientometrics. 2007, vol. 71, iss 3, s. 473-493.
Sobielga J.: Dlaczego coraz rzadziej cytujemy źródła obcojęzyczne? Biuletyn EBIB. 2006, nr 11 (81).
Sobielga J.: Znak jakości czy przedmiot manipulacji? Forum Akademickie. 2006, nr 7-8, s. 48-49.
Stefaniak B.: Analiza bibliometryczna publikacji naukowych Profesora Wojciecha Gasparskiego. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, s. 527-531.
Stefaniak B.: Science Citation Index (SCI) - koncepcja, struktura, zastosowania Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2006, nr 3, s. 4-12.
Wiśniewski A.: "Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych". Nauka. 2006, nr 1, s. 121-128.
System periodycznej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego oraz System zapewnienia jakości i zarządzania jakością kształcenia. 2006
Banach M.: Where does Archives of Medical Science journal head for? Archives of Medical Science. 2006, 2, s. 135.
Lewandowski M.: O powstaniu, upadku i reinkarnacji "listy filadelfijskiej" uwag kilka. Nauka. 2006, nr 3, s. 87-93.
Marshakova-Shaikevich I.: Scientific collaboration of new 10 EU countries in the field of social sciences. Information Processing and Management. 2006, vol. 42, no 6, s. 1592-1598.
Przyłuska J.: "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health" in world documentation services: the Scopus based analysis of citation International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2006, vol. 19, nr 1, s. 1-5.
Szaniawski H.: Niezbędne ograniczenia w używaniu liczby powołań na publikacje do oceny uczonych i placówek naukowych Nauka. 2006, nr 3, s. 161-162.
Żylicz M.: Ocena parametryczna dzisiaj i jutro. Forum Akademickie. 2006, nr 6, s. 22-24.
2005
Chadaj A.: Lista filadelfijska a impact factor. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. 2005, nr 144/145.
Lisowska B.: Index Copernicus: światowy ranking uczonych. Puls Medycyny. 2005, nr 21 (118).
Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of field of science. Information Processing and Management. 2005, vol. 41, nr 6, s. 1534-1547.
Misiak P.: Cytuj i bądź cytowany. Forum Akademickie. 2005, nr 3, s. 58-59.
Misiak P.: Cytowanie i publikowanie raz jeszcze. Forum Akademickie. 2005, nr 4, s. 56-58.
Misiak P.: Naukofizyka. Forum Akademickie. 2005, nr 9, s. 57-59.
Nowak P.: Przyrost pierwotnych źródeł informacji w nauce, wybrane metody opisu. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Seria A: Miscellanea. 2005, s. 123-131.
Nowak P.: WWW źródłem zmian w paradygmacie w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii. Biblioteka. 2005, nr 9 (18), s. 55-74.
Pilc A.: Najczęściej cytowane. Forum Akademickie. 2005, nr 4, s. 38-39.
Pilc A.: Współczynnik h w naukach biomedycznych w Polsce. Forum Akademickie. 2005, nr 12, s. 36-37
Pindlowa W.: Kilka refleksji nad kierunkami rozwoju bibliometrii. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, s. 49-55.
Pindlowa W.: Cybermetria. [w:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2005, s. 58-61.
Projekt rejestrowania cytowań w artykułach indeksowanych w "Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech http://baztech.icm.edu.pl : koncepcja ogólna. Oprac. Zespół konsorcjum BazTech. Grudzień 2005.
Racki G.: Dwuznaczny urok rankingu. Forum Akademickie. 2005, nr 1, s. 40-41.
Racki G.: Filadelfijskie zmiany. Forum Akademickie. 2005, nr 10, s. 35.
Racki G.: Increasing international impact of Polish Polar Research. Polish Polar Research. 2005, vol. 26, nr 1, s. 85-86.
Racki G.: Polskie czasopisma geologiczne w świetle indeksów cytowań ISI. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, s. 87-94.
Racki G.: Najbardziej znane publikacje Przeglądu Geologicznego z lat 1996-2003 (na podstawie bazy Scopus(tm)). Przegląd Geologiczny. 2005, vol. 53, nr 10/1, s. 839-843.
Racki G.: Pułapki "Master" Journal List z Filadelfii. Przegląd Geologiczny. 2005, vol. 53, nr 7, s. 560-561.
Stefaniak B., Bajor A., Tomaszczyk J., Pulikowski A., Augustyniak A.: Bibliograficzna baza danych - CYTBIN Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2005, nr 4, s. 3-9.
Stefaniak B.: Materiały z sesji naukowej "Naukometria: za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej" (Warszawa, 4 listopada 2004 r.). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, s. 49-55.
Stefaniak B.: O znaczeniu wartości liczbowej "Journal Impact Factor". Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, s. 77-86.
Więcka A.: Nauka w cytatach. Postępy Biochemii. 2005, nr 3, s. 240-241.
Wróblewski A. K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Nauka. 2005, nr 2, s. 13-28.
Wróblewski A. K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, s. 57-61.
2004
Budzyńska B., Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza czasopism z dziedziny Cardiac & Cardiovascular Systems na podstawie BD Journal Citation Reports: Science Edition. [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania. pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka. Poznań 2004, s. 71-79.
Dudek K.: Analiza bibliometryczna Listy Światowej Programu UNESCO "Pamięć Świata". Przegląd Biblioteczny. 2004, T. 72, nr 1-2, s. 33-42.
Frączek R.: Naukometria : za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Warszawa 04.11.2004. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2004, nr 1, s. 46-47.
Janiak M.: Baza cytowań bibliograficznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 46-49.
Jarzembski G.: O rankingach bez emocji. Głos uczelni. 2004, nr 5.
Kopij G.: Stan badań ornitologicznych w Polsce i na świecie u progu 21. wieku. Analiza bibliometryczna. Notatnik Ornitologiczny. 2004, s. 109-114.
Kotyras D.: Możliwości badań webometrycznych w odniesieniu do serwisów internetowych szkół wyższych. [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 145-148.
Kowalska M.: Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie. [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. Ewy Głowackiej. Toruń 2004, s. 129-155.
Łatacz E.: Modele naukometryczne w badaniach nad recepcją metody Marii Montessori w Polsce jako przykład przechodzenia od badań ilościowych do jakościowych. [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagagogicznych. red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski. Kraków 2004, s. 255-259.
Marshakova-Shaikevich I.: Journal co-citation analysis in the field of women's studies. [w:] International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics, 2-5 March 2004, Roorkee. Ed. Kretshmer, Y. Singh, & R. Kundra, 2004, s. 247-259.
Mauer-Górska B.: Ranking czasopism profesjonalnych. [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 50-54.
Nowak P.: Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi, możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Seria A: Miscellanea. 2004, s. 5-18.
Nowak P.: Wykorzystanie prawa S.C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych w bibliotekach wąskodziedzinowych. Biblioteka. 2004, s. 5-18.
Pilc A.: Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Nauka. 2004, nr 2, s. 149-153.
Pindlowa W.: O cybermetrii. Wykład inauguracyjny w r. akademickim 2004/2005-02-27. [dokument elektroniczny] 2004. [Data dostępu: 2005-10-19].
Prost E. K.: Ranking ISI czasopism polskich i czasopism weterynaryjnych na świecie. Medycyna Weterynaryjna. 2004, R. 60, nr 7, s. 780-782.
Racki G.: "Acta Geophysica Polonica" w międzynarodowym obiegu informacji naukowej 1996-2003. [w:] 50 lat Instytutu Geofizyki PAN, [ed. J. Jankowski, R. Teisseyre]. Warszawa 2004, s. 71-92.
Racki G.: "Geological Quarterly" w świetle indeksów cytowań ISI. Przegląd Geologiczny. 2004, vol. 52, nr 9, s. 866-872.
Radomska A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych prenumerowanych w Bibliotece Śląskiej. Książnica Śląska. 1998-2000, dr. 2004, s. 58-70.
Sapa R.: Proste badania webometryczne, zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich. [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 154-158.
Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce w świetle badań bibliometrycznych [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 , referaty i dyskusja. [oprac. dyskusji D. Bilikiewicz-Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 92-110.
Skalska-Zlat M.: Cybermetria, netometria, webometria - nowe pojęcia i zadania informetrii. [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 159-165.
Stefaniak B.: Analiza bibliometryczna dorobku naukowego (studium przypadku). [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 14-20.
Stefaniak B., Swoboda I.: Polskie indeksy cytowań - potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia. [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 , referaty i dyskusja. [oprac. dyskusji D. Bilikiewicz-Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 255-306.
2003
Bojko K., Seiffert J.: Indeks cytowań - dopowiedzenia... Biuletyn Informacyjny ŚAM. 2003, T. 13, nr 2, s. 20-21.
Busse-Turczyńska E.: Wskaźnik "impact factor" i punktacja KBN w Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Alma Mater (Akademia Medyczna w Lublinie). 2003, R. 13, nr 1, s. 174-177.
Dąbrowska-Charotyniuk D.: Podaj swój wskaźnik. Medyk Białostocki. 2003, nr 6-7(9), s. 12-14
Kamińska-Włodarczyk R., Siwiec-Kurczab B.: Problemy oceny dorobku naukowego w Polsce, cz. 1. Biuletyn Informacyjny Biblioteki AWF w Krakowie. 2003, nr 1, s. 7-14.
Kamińska-Włodarczyk R., Siwiec-Kurczab B.: Problemy oceny dorobku naukowego w Polsce, cz. 2. Biuletyn Informacyjny Biblioteki AWF w Krakowie. 2003, nr 2, s. 7-19.
Marks L., Narkiewicz M.: Geological Quarterly na "liście filadelfijskiej". Przegląd Geologiczny. 2003, nr 10, s. 828-831.
Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric Assessment of a Country's Contribution to World Science. [w:] Studia nad językiem, informacją i komunikacją. Pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka Poznań: Sorus, 2003, s. 193-203.
Marshakova-Shaikevich I.: Journal Co-Citation Analysis in the Fields of Information Science and Library Science. [w:] Studia nad językiem, informacją i komunikacją. Pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka Poznań: Sorus, 2003, s. 87-96.
Pindelska A.: Bibliometryczna analiza piśmiennictwa z zakresu biblioterapii. Biblioterapeuta. 2003, nr 3, s. 7-12.
Pindlowa W.: Trends in information science in Poland: bibliometric analysis. [w:] Bibliometric Analysis in Science and Research: Applications, Benefits and Limitations: 2nd Conference of the Central Library, Julich 5-7 November 2003. Julich 2003, pp. 195-204.
Racki G.: Dlaczego wybrano Geological Quarterly? Przegląd Geologiczny. 2003, vol. 51, nr 10, s. 832.
Racki G.: Geologia polska na przełomie tysiącleci (w świetle filadelfijskich baz danych). Przegląd Geologiczny. 2003, vol. 51, nr 7, s. 555-559.
Racki G.: Krytycznie o liście czasopism Zespołu T-12 - replika. Sprawy Nauki. 2003, nr 1.
Racki G.: Komu bliżej do Filadelfii? Przegląd Geologiczny. 2003, vol. 51, nr 5, s. 380-387.
Racki G.: Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej. Przegląd Geograficzny. 2003, s. 101-119.
Skalska-Zlat M.: Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny. Przegląd Biblioteczny. 2003, R. 71, z. 1-2, s. 85-91.
Sobielga J.: O większe znaczenie analiz ilościowych w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej - wyjaśnienia w związku z artykułem Stanisławy Kurek-Kokocińskiej. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2003, nr 2, s. 118-124.
Sobielga J., Kapinos D.: Proces starzenia się informacji wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2003, T. 11, nr 1, s. 32-34.
Stefaniak B.: On the meaning of Journal Impact Factor values. [w:] Bibliometric Analysis in Science and Research: Applications, Benefits and Limitations: 2nd Conference of the Central Library, Julich 5-7 November 2003. Julich 2003, pp. 33-39.
Wittlin A., Życzkowski K.: Ekonomia badań naukowych. Znak. 2003, sierpień.
Wróblewski A. K.: Bibliometryczne nieporozumienia. Alma Mater (Akademia Medyczna w Lublinie). 2003, R. 13, nr 1, s. 181-185.
2002
Bojko K.: Cytowania publikacji pracowników Śląskiej Akademii Medycznej jako jeden z elementów oceny parametrycznej dorobku naukowego. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002, s. 31-35.
Dawidowicz M.: Problemy związane z opracowywaniem bibliometrii - w Bibliotece Głównej PAM w Szczecinie. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002.
Dąbrowska D.: Ocena parametryczna jednostki naukowej - utrapienie czy szansa dla bibliotek?. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002.
Dębowski Ł.: Zipf's law against the text size: A half-rational model. Glottometrics. 2002, vol. 4, s. 49-60.
Górska M., Halbtuch J., Sławińska R.: Bibliometryczne wymagania władz Uczelni a możliwości i sposoby ich realizacji w BAM we Wrocławiu. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002.
Kastory B.: Królowie nauki. Wprost. 2002, nr 14.
Konieczna D.: Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czaśopismie "Litteraria" w latach 1969-1999. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 137-145.
Krakowska M., Pindlowa W.: Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 103-111.
Kurek-Kokocińska S.: O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych i informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 53-59.
Marszakowa-Szajkiewicz I.: Nauka polska u progu XX w.: analiza bibliometryczna Polski i państw Unii Europejskiej. Roczniki Biblioteczne. 2002, T. 45.
Marszakowa-Szajkiewicz I.: Nauka polska na progu XXI wieku: analiza bibliometryczna [w:] W służbie książki. pod red. Z. Kropidłowskiego. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska, 2002, s. 227-256.
Nowak P.: Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesnego paradygmatu badań księgoznawczych [w:] Przestrzenie informacji. Red. W. Krzemińska, P. Nowak. Poznań: Sorus, 2002, s. 67-78.
Nowak P.: "Zdolność przyciągania" (attraction power) polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 129-136.
Nowak P.: Współautorstwo - wybrane aspekty naukometryczne. Wiedza i Umiejętności: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 2002, s. 111-119.
Ostrowska B.: Lista Filadelfijska. Przegląd Uniwersytecki: pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. 2002, nr 1-3, s. 30-31.
Piątek R., Głębocki J.: Wykorzystanie bazy bibliograficznej Expertus do celów statystycznych oraz analiz bibliometrycznych - pionierskie rozwiązanie w Śląskiej Akademii Medycznej. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002.
Piela L.: Sygnały decydują. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 31-35.
Pilc A.: Najczęściej cytowani naukowcy oraz prace naukowe w Polsce. Raport za lata 1965-2001 na podstawie bazy "Science Citation Index" dotyczącej wszystkich światowych publikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 66-82.
Piotrowicz A.: Sprawozdanie z XXI konferencji problemowej "Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni". Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu. 2002, R. 27, nr 5, s. 8-9.
Piotrowicz A., Grządzielewska E., Haremza M.: Bibliometria jako element oceny parametrycznej uczelni - doświadczenia Biblioteki Głównej AM w Poznaniu. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002.
Racki G.: Krytycznie o liście czasopism Zespołu T-12 | Replika (SN, 2003/1). Sprawy Nauki. 2002, nr 10.
Racki G.: Liderzy z Uniwersytetu Śląskiego na listach "gorących" publikacji polskich. Śląskie przeboje na światowym rynku nauki CD. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 2002, październik, nr 1(101), s. 13-14.
Racki G.: Parametryczny system oceny jednostek naukowych przez KBN: prognozy i postulaty. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 51-58.
Racki G.: What is hot in sedimentary research over the millennium crossroad. Acta Geologica Polonica. 2002, vol. 52, nr 4, s. 577-584.
Revheim R.: Impact Factor - polubić czy lekceważyć. [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002.
Skalska-Zlat M.: Wpływ analizy środowiska autorskiego na ocenę dyscypliny (na przykładzie nauki o bibliografii). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 113-128.
Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 60-67.
Sobielga J.: "Kto jest kim?" wśród czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Poradnik Bibliotekarza. 2002, nr 7-8, s. 19-20.
Stefaniak B.: O bibliometrii i cytowaniach bez emocji. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2002, T. 10, nr 3-4, s. 23-30.
Stefaniak B.: Rozmieszczenie publikacji autorów polskich w czasopismach indeksowanych w Social Sciences Citation Index w latach 1981-2000. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 91-102.
Sum J.: Bibliometria i Journal Citation Reports - bazy danych Instytutu Informacji Naukowej. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. 2002, nr 2, s. 17-29.
Świderski J.: Sposoby działalności naukowej i ich praktyczne zastosowanie w elektronice. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 59-63.
Waga M., Drabek A.: "Arton" - baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 147-151.
Wróblewski A.K.: Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 7-29.
Ważna L., Bartkowski A.: Patenty i publikacje jako wskaźniki technologiczne, bibliometria strukturalna. Management. 2002, s. 171-182.
Wrzosek I., Jaskólska K.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 83-89.
Wrzosek I., Jaskólska K.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn GBL. 2002, R. 48, nr 366, s. 83-90.
Ziabicki A.: Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespołów badawczych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, T. 38, z. 151-152, s. 37-49.
2001
Celoch H.: Analizy naukometryczne w Bibliotece Głównej Politechniki Lubelskiej. Biuletyn EBIB. 2001, nr 11 (29).
Drabek A.: Analiza zagranicznych czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie Social Science Citation Index/Journal Citation Reports. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2001, nr 1, s. 41-53.
Drabek A.: Próba oceny prenumeraty czasopism zagranicznych w bibliotekach ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek uniwersyteckich oraz biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Biuletyn EBIB. 2001, nr 11 (29).
Garbacz A.: Udział Biblioteki AGH w procesie oceny dorobku naukowego uczelni. Kilka praktycznych rozwiązań. Biuletyn EBIB. 2001, nr 11 (29).
Jaskólska K.: Cytowania dorobku naukowego pracowników Śląskiej Akademii Medycznej według Science Citation Index (przygotowanie i wdrażanie bazy). Bibliotekarz. 2001, nr 10, s. 13-15.
Majewska-Piątkowska A., Jaskólska K.: "...Po pierwsze: nie mamy armat". Prace nad przygotowaniem cytacji do oceny parametrycznej Śląskiej Akademii Medycznej. Biuletyn Informacyjny ŚAM. 2001, R. 11, nr 4, s. 24-25.
Marshakova-Shaikevich I.: Scientometric perspectives of the analysis of chemical terminology. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No.2, pp. 323-336.
Nowak P.: "Attraction Power" of Polish Contemporary Academic Journals Dealing with the Humanities. [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 133-140.
Nowak P.: Bibliometric Indicators Used in the Evaluation of Scientific Journals. [w:] Contemporary communication and information systems : selected problems. Ed. by Piotr Nowak & Piotr Wierzchoń. Poznań: Sorus, 2001.
Nowak P.: The Growth Rate of Primary Information Sources in Science. Description of Methods. [w:] Contemporary communication and information systems : selected problems. Ed. by Piotr Nowak & Piotr Wierzchoń. Poznań: Sorus, 2001.
Nowak P.: "Polska literatura humanistyczna" - zasady organizacji, przygotowania i obsługi pierwszej polskiej bazy cytowań dla nauk humanistycznych. [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 65-72.
Pacholska A.: Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach bibliometrycznych. Biuletyn EBIB. 2001, nr 11 (29).
Pacholska A.: Zawartość "Listy Filadelfijskiej". Sprawy Nauki. 2001, nr 6, s. 18-19.
Racki G.: Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports - Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Przegląd Geologiczny. 2001, nr 7, s. 584-590.
Skalska-Zlat M.: Bibliographic method, its modern variants and applications. Knygotora. 2001, p. 84-95.
Skalska-Zlat M.: Kilka uwag o bibliometrii w dydaktyce studiów bibliotekoznawczych. Biuletyn EBIB. 2001, nr 11 (29).
Skalska-Zlat M.: Nalimov and the Polish Way Towards Science of Science. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No.2, pp. 211-223.
Stefaniak B.: International Co-operation in Science and in Social Sciences as Reflected in Multinational Papers in SCI and SSCI. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No.2, pp. 193-210.
Sobielga J.: Analiza bibliometryczna w "Bibliotekarzu". Bibliotekarz. 2001, nr 3, s. 3-5.
Twardosz B.: Publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w międzynarodowych indeksach cytowa A&HCI i SCI. [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 55-63.
Waga M.: Humanistyczna Baza Cytowań - Arton (tytuł roboczy "Polska Literatura Humanistyczna"). Biuletyn EBIB. 2001, nr 4 (22).
Webster B.: O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii). Biuletyn EBIB. 2001, nr 11 (29).
Webster B.: Polish Women in Science: a bibliometric analysis of Polish science and its publications 1980-1999. Research Evaluation. 2001, 10, pp. 185-194.
Wróblewski A.K.: Bibliometryczne nieporozumienia. Forum Akademickie. 2001, nr 9.
2000
Bartkowski A.: Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli: czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem aktywoności naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2000, z. 4, s. 549-575.
Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie tworzenia bibliografii dorobku naukowego Expertus, Splendor Systemy Informacyjne. Biuletyn GBL. 2000, R. 46, nr 363, s. 91-95.
Marszakowa-Szajkiewicz I.: Metoda analizy leksykalnej w informacji naukowej. Studia Bibliologiczne. 2000, s. 207-214.
Marszakowa-Szajkiewicz I.: O bibliometrii i bazach danych Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Nauka. 2000, nr 3, s. 181-190.
Marszakowa-Szajkiewicz I.: W naukowym klubie. Forum Akademickie. 2000, nr 6, s. 29-31.
Michta B.: Bibliometryczna analiza tłumaczeń w latach 1984-1992 na podstawie "Indexu Translationum". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Bibliologiczne. 2000, T. 12, s. 215-230.
Prost E.K.: Ocena wartości czasopism i publikacji. Forum Akademickie. 2000, nr 6.
Racki G.: Bazy CD-ROM jako podstawowe narzędzie badań naukometrycznych. [w:] Biblioteka Elektroniczna Dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice-Opole, 21-23 kwietnia 1999. pod red. B. Zajączkowskiej. Katowice 2000, s. 11-16.
Racki G.: Śląskie przeboje na światowym rynku nauki cd. "Gorące publikacje pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 2000, październik, nr 1(80), s. 4-6.
Racki G.: Wydział Nauk o Ziemi w świetle międzynarodowych baz danych. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 2000, luty, nr 5(72), s. 18-20.
Radomska A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych prenumerowanych w Bibliotece Śląskiej. Książnica Śląska. 1998-2000 (dr. 2004), s. 58-70.
Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. Biuletyn GBL. 2000, R.46, nr 363, s. 53-56.
Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. Sprawy Nauki. 2000, nr 3-4, s. 18-19.
Webster B.M.: Socjologia polska w świetle Social Sciences Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981-1995. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2000, z. 2-3, s. 391-417.
Wierska B.: Dobrze czy źle : publikacje naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 3, s. 10-14.
Wróbel J., Pacholska A.: Baza JOURNAL CITATION REPORTS. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 1, s. 25-28.
Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna prenumeraty czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn GBL. 2000, R. 46, nr 363, s. 53-56.
1999
Busse-Turczyńska E.: Wskaźnik "impact factor" i punktacja KBN w Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Alma Mater (Lublin). 1999, R. 13, nr 1, s. 174-177.
Drabek A.: Wydział Filologiczny w świetle międzynarodowych baz danych Arts & Humanities Citation Index oraz MLA. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1999, lipiec-sierpień, nr 10-11(66-67), s. 13, 18.
Kozlowski, J., Radosevic, S., Ircha, D.: History matters: The inherited disciplinary structure of the post-communist science in countries of Central and Eastern Europe and its restructuring. Scientometrics. 1999, Vol. 45, No.1, pp. 137-166.
Machalska-Garbacz A. : Podaj swój wskaźnik. Forum Akademickie. 1999, nr 5, s. 31-33.
Racki G.: "Filadelfijska humanistyka". Sprawy Nauki. 1999, nr 3-4, s. 26-27.
Racki G.: Lista Filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych. Przegląd Geologiczny. 1999, nr 10, s. 889-894.
Racki G.: Miejsce Uniwersytetu Śląskiego w nauce polskiej (na podstawie National Citation Report-Poland). Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1999, kwiecień, nr 7(63), s. 32, 33-34.
Racki G.: Miejsce Uniwersytetu Śląskiego w nauce polskiej (na podstawie National Citation Report-Poland), cz. 2. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1999, maj, nr 8(64), s. 7-10.
Racki G.: "Polska Literatura Humanistyczna" Nowa baza danych Uniwersytetu Śląskiego dla nauk humanistycznych. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1999, kwiecień, nr 7(63), s. 31.
Racki G. : O hipotezie Czerwonej Królowej. Forum Akademickie. 1999, nr 12, s. 30-31.
Racki G., Drabek A.: Jeszcze raz o górnośląskich przebojach. Najbardziej znane publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu Śląskich w latach dziewięćdziesiątych. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1999, styczeń, nr 4(60), s. 24-26.
Racki G., Baliński A.: The imapct factor of "Acta Paleontologica Polonica". Acta Paleontologica Polonica. 1999, Vol. 44, No.4, pp. 467-472.
Racki G.: Z listy filadelfijskiej. Sprawy Nauki. 1999, nr 9, s. 8-10.
Stefaniak B.: Science Citation Index - indeks cytowań naukowych. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny/Centralny Ośrodek Naukowy Informacji Wojskowej. 1999, R. 29, nr 1, s. 28-56.
Stefaniak B.: Cytowania literatury naukowej i ich udział w procesie komunikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1999, nr 1, s. 49-56.
1998
Krawczyk D., Pacholska A.: Wykorzystanie bazy "Science Citation Index" w Politechnice Wrocławskiej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1998, nr 2, s. 11-18.
Nowak P.: "Impact factor" polskich czasopism z dziedziny humanistyki. [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 1998, s. 121-130.
Racki G.: Najbardziej znane artykuły pracowników Uniwersytetu Śląskiego z lat 1980-1996. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1998, lipiec-sierpień, nr 10-11(55-56), s. 2, 4.
Racki G.: Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995: (na podstawie National Citation Report - Poland). Przegląd Geologiczny. 1998, nr 2, s. 133-137.
Racki G.: Uniwersytet Śląski w międzynarodowych bazach danych. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1998, grudzień, nr 3(59), s. 4-5.
Sawicki W.: Ocenianie nauki - rzeczywistość i iluzje. Postępy Medycyny i Higieny Doświadczalnej. 1998, 52, 3, s. 297-305.
Stefaniak B.: Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne. [w:] Informacja naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność. pod red. E. Ścibora. Olsztyn: Wydawnictwo WSP 1998, s. 197-219.
Twardosz B.: Publikacje pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w międzynarodowych indeksach cytowań. [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 1998, s. 131-144.
Webster B.M.: Polish Sociology Citation Index as an Example of Usage of National Citation Indexes in Scientometric Analysis of Social Sciences Journal of Information Science. 1998, Vol. 24, No.1, pp. 19-32.
Wróblewski A. K.: Dane o publikacjach i cytowaniach polskich autorów. Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu. 1998, R. 23, nr 2, s. 94-98.
Wróblewski A.K .: Miejsce nauki polskiej w świecie. Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1998, czerwiec, nr 9(54), s. 27-28.
Wróblewski A.K.: Publikacje i cytaty. Forum Akademickie. 1998, nr 9.
Wróblewski A.K.: Ostrożnie z tym współczynnikiem. Forum Akademickie. 1998, nr 7-8, s. 52-53.
Żernicki B.: Współczynnik oddziaływania. Sprawy Nauki. 1998, nr 6.
1997
Jędrzejczak W.W.: Nauka i pieniądze. Gazeta Lekarska. 1997, nr 5.
Nowak P.: Wokół badań nad efektywnością czasopism naukowych. [w:] Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji. pod red. M. Górnego i P. Nowaka, Instytut Lingwistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zakład Komunikacji Społecznej. Poznań: Sorus, 1997, s. 99-112.
Nowosad T. : Informacyjne opus profesora Eugeniusza Garfielda. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1997, nr 1-2, s. 40-42.
Racki G.: Idziemy w górę (!?) Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1997, październik, nr 1(46), s. 8-9.
Racki G.: Ranking polskich periodyków geologicznych. Przegląd Geologiczny. 1997, T. 45, nr 2, s. 151-156.
Ran-Rokicka R.: Rola bibliometrii w polityce ekonomicznej nauki w resorcie zdrowia. Biuletyn GBL. 1997, T. 43, nr 355, s. 55-56.
Stefaniak B.: Charakterystyka współpracy międzynarodowej w naukach ścisłych i przyrodniczych - podstawowych i stosowanych - na podstawie publikacji prezentowanych w "Science Citation Index" 1992-1995. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1997, nr 1-2, s. 41-56.
Stefaniak B.: International cooperation of Polish researchers with partners from abroad: a scientometric study. [w:] Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Jerusalem, Israel 1997, s. 427-438.
1996
Dzik J.: Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica. Przegląd Geologiczny. 1996, T. 44, nr 8, s. 778-782.
Marshakova-Shaikevich I.: The Standard Impact Factor as an Evaluation Tool of Science Fielsd and Scientific Journals. Scientometrics. 1996, T. 35, nr 2, s. 181-190.
Racki G.: Co to jest "Science Citation Index"? Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1996, luty, nr 32, s. 7.
Racki G.: Geologia Polska w świetle Science Citation Index. Przegląd Geologiczny. 1996, T. 44, nr 9, s. 928-930.
Racki G.: Gdzie jesteśmy? Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1996, październik, nr 37, s. 8-9.
Racki G.: Nauki geologiczne w Science Citation Index - Aneks. Przegląd Geologiczny.1996, T. 44, nr 9, s. 931-932.
Stefaniak B.: Współpraca międzynarodowa w nauce odzwierciedlona we wspólnych publikacjach autorów polskich i zagranicznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1996, nr 3, s. 256-274.
Wincławska B.M.: Polish sociology citation Index (Principles for creation and first results). Scientometrics. 1996, T. 35, nr 3, s. 387-391.
Wróblewski A.K.: Co należy wiedzieć o cytowaniach prac naukowych. Sprawy Nauki. 1996, nr 2, s. 3-8.
1995
Howorka B.: Bibliometria - uwagi po roku. Medycyna - Dydaktyka - Wychowanie. 1995, R. 27, nr 1-2, s. 166-170.
Lipkowski J.: Zalety i wady punktowego systemu oceny dorobku publikacyjnego pracowników naukowych, na podstawie doświadczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 31-33.
Marshakova-Shaikevich I.: Dynamics of research fields in science and social sciences: a bibliometric analysis. [w:] Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Proceedings - 1995. Medford 1995, s.323-330.
Migoń K., Skalska-Zlat M.: Bibliolinguistics and bibliometrics - connections and interdependence. Theoretical and quantitative analysis. [w:] Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Proceedings - 1995. Medford 1995, s.331-347.
Piela L.: Jak mierzyć osiągnięcia placówek naukowych? Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 147-157.
Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1995, nr 1-2, s. 97-99.
Racki G.: Nauki geologiczne w Science Citation Index. Przegląd Geologiczny. 1995, T. 43, nr 10, s. 843-844.
Racki R.: Z doświadczeń ilościowej oceny zespołów badawczych w naukach o Ziemi. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 171-178.
Sadowski J.: Porównawcza ocena wagi publikacji w różnych dziedzinach nauki - czyli jak nie skrzywdzić hodowców frezji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 59-60.
Skalska-Zlat M.: Bibliometryczna analiza zbiorów publikacji jako podstawa oceny zespołów i instytucji naukowych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 185-188.
Skalska-Zlat M.: Konferencja n.t. "Ocenianie uczonych, projektów badawczych, instytucji naukowych" (Warszawa 16-18 marca 1995 r.). Roczniki Biblioteczne. 1995, R. 39, nr 1-2, s. 198-201.
Stefaniak B.: Ilościowe dane o publikacjach naukowych jako element oceny działalności naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 239-242.
Stefaniak B.: International cooperation as reflected in publications by Polish and foreign authors (Scientometric study). Science and Science of Science. 1995, nr 4, s.81-87.
Stefaniak B.: Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych. Badania prowadzone w Instytucie INTE w latach 1977-1989, cz.1. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1995, nr 1, s. 3-10.
Stefaniak B.: Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych. Badania prowadzone w Instytucie INTE w latach 1992-1994, cz.2. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1995, nr 2, s. 3-8.
Wincławska B.M.: Indeks cytowań socjologii polskiej (Założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 243-246.
1994
Beręsewicz A., Kuźmiński D.: Udział polskiego środowiska kardiologicznego w rozwoju nauki światowej. Studium bibliometryczne. Kardiologia Polska. 1994, R. 40, nr 3, s. 209-217.
Lewicka-Strzałecka A., Strzałecki A.: O korzystaniu z "Science Citation Index" raz jeszcze. Nauka Polska. 1994, T. 3(28).
Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza aktywności badawczej Polski w latach 1985-1993. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 55-63.
Skalska-Zlat M.: Tłumaczenia jako bibliometryczny wskaźnik popularności i wartości publikacji. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 39-54.
Stefaniak B.: Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1994, nr 3, s. 48-64.
Szapiro T., Stefaniuk J.: O syntetycznym mierniku dorobku naukowego pracowników uczelni. 1994, s. 1-5
Voveriene O.: Cytowania uczonych litewskich w piśmiennictwie światowym. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 65-72.
Wincławska B.M.: Zastosowania bibliometrii w naukach społecznych. Kultura i Społeczeństwo. 1994, R. 38, nr 4, s. 209-216.
Wróblewski A.K.: Jak nie należy korzystać z "Science Citation Index". Nauka Polska. 1994, R. 3(28), s. 125-139.
Żbikowska-Migoń A.: Czwarta międzynarodowa konferencja bibliometrii, informetrii i naukometrii Berlin, 11-15 września 1993. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 228-230.
1993
Bonheim H.: The reception of polish philology abroad. Scientometrics. 1993, T. 26, nr 2, s. 243-253.
Daniłowicz C.: Kilka uwag o bibliometrii i problemach z nią związanych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1993, nr 3-4, s. 54-55.
Kuś W.M, Kuźmiński D.: Analiza bibliometryczna w ocenie naukowców i instytucji naukowych nową funkcją bibliotek lekarskich. Medycyna - Dydaktyka - Wychowanie. 1993, nr 1-2, s. 108-110.
Lewicka-Strzałecka A., Strzałecki A.: Analiza naukometryczna prac członków Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska. 1993, T. 2(27), s. 27-49.
Skalska-Zlat M., Żbikowska-Migoń A.: Derek de Solla Price's presence in the Polish scientific literature - a citation analysis. (Poster Session). [w:] Fourth International Conference on Bibliometrics, Informetrics and Scientometrics. Berlin, September 11-15, 1993.
Stefaniak B.: Evaluating the availability of periodicals in scientific libraries in Poland. Interlanding & Document Supply. 1993, T. 21, nr 2, s. 7-12.
1992
Stefaniak B.: An evaluation of availability of periodical literature in scientific libraries. Concept and methodology. [w:] 58th IFLA General Conference, New Delhi, India 1992, s. 41-44.
1991
Gilowicz J.: Jak się powinno oceniać naukowców? Wiadomości Ekologiczne. 1991, R. 37, z. 4, s. 283-287.
Jasieński M.: Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii). Wiadomości Ekologiczne. 1991, R. 37, z. 4, s. 247-263.
Skalska-Zlat M.: Ocena czasopism w praktyce badawczej bibliometrii. Roczniki Biblioteczne. 1991, R. 35, z. 1-2, s. 63-74.
Sumanova N.: Rozwój bibliometrii w Bułgarii. Roczniki Biblioteczne. 1991, R. 35, z. 1-2, s. 51-62.
1990
Atanasov L.D., Cankova G.D.: Bibliometria, naukometria, informetria - nauka czy metoda. [w:] Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1990, s. 63-73.
Pindlowa W.: Bibliometria, informetria i scientometria - refleksje terminologiczne i wzajemne relacje. [w:] Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1990, s. 75-83.
Stefaniak B.: The currency of bibliographic databases. [w:] Bibliographic Access in Europe" First International Conference. Aldershot: Gower, 1990, s. 170-178.
Tarant K., Trzebny W., Twardowski T., Ziętarski M.: Indeks cytowań w systemie CD-ROM. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1990, R. 35, nr 4, s. 17-22.
1989
Kuźmiński D., Dutkiewicz K., Krawczyńska-Janiak M.: Zastosowanie bibliometrii przy kwalifikowaniu czasopism medycznych do prenumeraty. Biuletyn GBL. 1989, s. 47-61.
Pindlowa W.: Wokół informetrii, bibliometrii, naukometrii. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1989, R. 34, nr 1-2, s. 3-7.
1988
Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1988, nr 2, s. 29-54.
Pindlowa W.: Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką. Studia o Książce. 1988, T. 17.
Skalska-Zlat M.: Bibliometria - pojęcia, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne. 1988, R. 32, z. 2, s. 259-283.
Stefaniak B.: Badania bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej. Sprawy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 1988, T. 43, S: A, s. 23-26.
Zgórniak M.: "Arts & Humanities Citation Index" i jego przydatność dla historyka sztuki. 1988. Referat wygłoszony w styczniu 1988 na sesji Zastosowanie informatyki do badań nad historią sztuki i architektury zorganizowanej w Radziejowicach przez Uniwersytet Warszawski.
1987
Kot S.M.: The stochastic model of evolution of scientific disciplines. Scientometrics. 1987, T. 12, nr 3-4, s. 197-205.
Królikowska A.: Próba oceny przydatności polskich prac naukowych z zakresu mechaniki stosowanej. Nauka Polska. 1987, R. 35, nr 3-4, s. 243-250.
Lewicka-Strzałecka A.: Dynamics and structure of systems science. Scientometrics. 1987, T. 12, nr 3-4, s. 207-219.
Okrasa W.: Differences in scientific productivity of research units. Mesurement and analysis of output inequality. Scientometrics. 1987, T. 12, nr 3-4, s. 221-239.
Sitarska A.: Scientometrics and bibliometrics in the Warsaw University curriculum of library and information science. Place and field structure. Scientometrics. 1987, T. 12, nr 3-4, s. 241-257.
Stefaniak B.: Publikacje autorów polskich w Chemical Abstracts. Wiadomości Chemiczne. 1987, R. 41, nr 1-2, s. 121-128.
Stefaniak B.: Use of bibliographic data bases for scientometrics studies. Scientometrics. 1987, T. 12, nr 3-4, s. 149-161.
Żbikowska-Migoń A.: Początki bibliometrii? Oświeceniowa próba analizy statystycznej katalogów księgarskich. Roczniki Biblioteczne. 1987, R. 31, z. 1, s. 175-188.
1986
Stefaniak B.: What is being published by Polish physicists. Czechoslovak Journal of Physics. 1986, T.B 36, nr 1, s. 148-153.
1985
Stefaniak: Periodical literature of information science as reflected in Referativnyj Zhurnal, Section 59, Informatika. Scientometrics. 1985, T. 7, nr 3-6, s. 177-194.
1984
Stefaniak B.: Polskie czasopisma i wydawnictwa seryjne z zakresuinformacji naukowej i bibliotekoznawstwa w zagranicznych źródłach informacji pochodnej (RŻ, LISA, ISA, INSPEC). Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1984, R. 29, nr 5-6, s. 28-35.
1983
Królikowska A.: Polskie prace z zakresu mechaniki stosowanej w literaturze zagranicznej. Nauka Polska. 1983, R. 31, nr 6, s. 129-132.
Szarski H.: Przegląd metod oceny wartości merytorycznej czasopism. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1983, R. 28, nr 2, s. 28-34.
1982
Stefaniak B.: Individual and multiple autorship of papers in chemistry and physics. Scientometrics. 1982, T. 4, nr 4, s. 331-337.
Szarski H.: Problemy dostępu do zagranicznych czasopism naukowych. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1982, R. 27, nr 4, s. 17-24.
1981
Gorol A., Hierzyk R., Młodożeniec W.: Analiza wykorzystania czasopism prenumerowanych przez BOINTE Instytutu Metali Nieżelaznych. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1981, R. 26, nr 2, s. 30-34.
Stefaniak B.: Need for primary periodicals as determined by SDI. Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 1981, T. 21, nr 1, s. 39-42.
Stefaniak B.: Polskie piśmiennictwo chemiczne w Chemical Abstracts. Wiadomości Chemiczne. 1981, R. 35, nr 9, s. 619-634.
Stefaniak B.: Publikacje autorów polskich w zagranicznych bazach danych (CAC, INSPEC, SCI). Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1981, R. 26, nr 3, s. 3-8.
1979
Daniłowicz C., Szarski H.: Metoda oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych na podstawie danych systemu SDI. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1979, nr 1, s. 55-63.
1978
Bekisz S. , Wnuk W.: Wykorzystanie indeksu cytowań w procesie informacyjnym. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1978, R. 23, nr 5, s. 10-14.
1977
Eychlerowa B.: Recepcja "Przeglądu Bibliotecznego" w zagranicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny. 1977, R. 45, z. 3, s. 297-305.
1973
Kronman-Czajka W.: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu działalności informacyjnej bibliotek (1946-1970). Przegląd Biblioteczny. 1973, R. 41, z. 1-2, s. 137-161.
1971
Królikowska A.: Polskie prace z dziedziny mechaniki na tle piśmiennictwa światowego. Nauka Polska. 1971, R. 19, nr 4, s. 144-147.
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: