"Zdolność przyciągania" polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych
Piotr Nowak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Językoznawstwa
pnowak@amu.edu.pl
W opracowaniu dokonano analizy udziału publikacji autorów zagranicznych w polskich czasopismach naukowych z sześciu dyscyplin humanistycznych: bibliotekoznawstwa i nauki o informacji, filologii, filozofii, nauk o sztuce, religioznawstwa oraz historii. Wskaźnik ten został nazwany "zdolnością przyciągania czasopisma naukowego". Następnie poszukiwano korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami a innymi parametrami hipotetycznie kształtującymi wartość merytoryczną czasopism - czasem istnienia czasopisma, wybranymi wskaźnikami obiegu, topografią wydania oraz wskaźnikiem peer review. Jeśli wyeliminujemy czasopisma reprezentujące bibliotekoznawstwo oraz religioznawstwo (prasy z tego zakresu, z uwagi na pewne jej atrybuty, nie można podobnie sklasyfikować) to okaże się, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wartością merytoryczną opartą na wspomnianych wyżej kryteriach a zdolnością przyciągania. Utworzona w oparciu o zdolność przyciągania lista rangowa czasopism w ramach analizowanych dyscyplin będzie miała następującą postać: 1/ czasopisma reprezentujące nauki filologiczne, 2/ czasopisma reprezentujące nauki historyczne, 3/ czasopisma reprezentujące filozofię oraz 4/ czasopisma reprezentujące nauki o sztuce.