Nauka u progu XXI wieku: analiza bibliometryczna wkładu państw w rozwój nauki
Irena Marszakowa-Szajkiewicz
Akademia Bydgoska im. KW. Katedra BiIN
Instytut Filozofii, RAN, Moskwa, Rosja
ishaikev@mail.ru
Materiałem badawczym, będącym podstawą bibliometrycznych badań są roczne bazy danych ISI (Instytutu Informacji Naukowej USA) z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych - Science Citation Index [SCI] oraz nauk społecznych - Social Science Citation Index [SSCI], a także baza danych National Science Indicators on Diskette 1981-1997 (NSI) w dwóch wersjach. Wersja standardowa (Standard version) zawiera informacje uporządkowane według 24 połączonych działów wiedzy ścisłej, przyrodniczej i społecznej, natomiast wersja Deluxe - według 105 dyscyplin z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.
Analiza porównawcza wkładu poszczególnych państw do rozwoju nauki została przeprowadzona na trzech poziomach:
1) wkład państw jak w nauką całości, tak i w poszczególne dziedziny wiedzy;
2) rola poszczególnych dziedzin w światowej nauki;
3) "miejsce" poszczególnych dziedzin wiedzy w nauce polskiej.
Ocena bibliometryczna była prowadzona na 2 zasadach: 1) ocena aktywności badawczej poszczególnych państw jak wskaźniki liczby publikacji, procent opublikowanych prac i inne oraz prowadzony wskaźnik publication payload i 2) gatunek badań jako wskaźniki statystyki cytowań opublikowanych prac: ogólna liczba cytowań, odnoszących się do tych prac; średnia liczba cytowań przypadających na publikację (wskaźnik impact); średnia liczba cytowań przypadających na jedną cytowaną pracę (impact'); procent cytowanych prac.